TRANG CHỦ

HOME

CHƯƠNG TRÌNH

BẢO TRỢ

Trẻ bảo trợ

HỖ TRỢ SINH VIÊN

KHÁC

ĐƠN ĐĂNG KÝ

GIỚI THIỆU

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

NIỀM TIN

NHÂN SỰ

NGÂN QUỸ

THÔNG TIN NHÀ THỜ

HỎI ĐÁP

BỐ CỤC

CHIA SẺ L.O.V.E.

BẢN TIN CHÍNH

BẢN TIN THÁNG

LƯU TIN

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN   

ĐÓNG GÓP

SỰ CỨU RỖI  

LIÊN HỆ

Copyright © 2015 L.O.V.E., Inc.; L.O.V.E. giữ bản quyền nội dung trên website này. 

 

Nội dung của website có thể được in hoặc sao chép và phân phát tự do nếu được sao chép toàn bộ và sử dụng để giới thiệu về công việc của L.O.V.E, Inc.

 

Tuyên Ngôn Đức Tin

 
Tuyên Ngôn Đức Tin

LOVE  là một tổ chức xã hội phi lợi nhuận liên hệ phái theo tiêu chuẩn của Hội Truyền Giáo Quốc Nội, N.A.E  tại Wheaton, Illinois.

 

LOVE hoàn toàn đồng ý với Bảng 7 Tín Điều của N.A.V. rằng Thân thể của Đấng Christ bày tỏ giữa thế gian ngày nay là tất cả những ai tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa của đời sống mình và bày tỏ được những trái của Đức Thánh Linh trong nếp sống hàng ngày.

 

LOVE là một tổ chức từ thiện, tất cả các khoản đóng góp đều khấu trừ vào thuế thu nhâp.

LOVE tuân thủ bảng 7 tín điều của Hội Truyền Giáo Quốc Nội, N.A.E:

 

1. Chúng tôi tin Kinh Thánh là lời được Đức Chúa Trời soi dẫn, có thẩm quyền và không hề sai lầm.

2. Chúng tôi tin có một Đức Chúa Trời trường tồn trong ba ngôi: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.

3. Chúng tôi tin vào thần tánh của Chúa Giê-xu Christ; Ngài được sanh bởi nữ đồng trinh; sống một đời sống vô nhiểm tội lỗi; Ngài làm phép lạ; Ngài chết thay chuộc tội lỗi cho nhân loại; Ngài đã sống lại, thăng thiên ngồi bên hữu ngôi Đức Chúa Trời là Cha, Ngaì sẽ trở lại trong sự vinh hiển và quyền oai.

4. Chúng tôi tin sự cứu rỗi dành cho con người tội lỗi, hư mất; sự đổi mới đời sống hoàn toàn nhờ vào Đức Thánh Linh

5. Chúng tôi tin đức thánh Linh đang hành động trong mỗi một Cơ Đốc Nhân giúp họ sống một đời sống vinh hiển.

6. Chúng tôi tin vào sự sống lại cả người được cứu và người bị hư mất; Nguời được cưú sẽ được cứu vào sự sống lại của sự sống; người hư mất sẽ bị hư mất trong sự sống lại vào ngày phán xét

7. Chúng tôi tin vào sự hiệp nhứt về mặt thuộc linh của tín đồ trong Chúa Giê-xu Christ.

 

LOVE là một tổ chức phi hệ phái.

Nguyên tắc hoạt động của tổ chức LOVE đều dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Chúng tôi tin Kinh Thánh là lời được Đức Chúa Trời soi dẫn, kể cả sách Tân Ước và Cựu Ước; rằng Đức Chúa Trời được thể hiện trong ba thân vị: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh; rằng con người xác thịt là tội lỗi, hư mất, bất toàn và luôn sống trong bất an vì không có Chúa; rằng Chúa Giêxu chính là Đức Chúa Trời đã đến thế gian này làm người và Ngài vừa mang cả thần tánh lẫn nhân tánh. Chúng tôi tin năng quyền cứu chuộc bởi dòng huyết vô tội của Chúa Giêxu và tin vào sự công chính của Ngài, sự sống lại của Chúa Giêxu Christ và Ngài sẽ trở lại để đem sự vui mừng đến cho Hội thánh Ngài và đoán xét thế gian. Chúng tôi tin Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi hiệp một, Ngài cáo trách trong lòng để chúng ta nhận biết tội lỗi của mình, tái tạo những đời sống biết ăn năn lỗi lầm của mình, dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật, ngự trị trong mỗi đời sống chúng ta, ban ân tứ để chúng ta hầu việc Ngài và phục vụ tha nhân. Chúng tôi tin sự bày tỏ của Thánh Linh Ngài như được chép trong I Côrinhtô 12:8-11sẽ vận hành trong Hội Thánh Chúa ngày nay nếu hết lòng đầu phục Chúa Giêxu Christ. Chúng tôi tin năng quyền chữa lành và chức thầy tế lễ của người tin Chúa. LOVE là một tổ chức phi hệ phái.

Kêu Gọi

Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Ðức Chúa Trời thể nào ở trong ngừơi ấy được! Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.

(1 Giăng 3:16-18)

Khải tượng của chúng tôi

Chúng tôi muốn bày tỏ tình yêu thương của Chúa Jêsus Christ qua sự phục vụ đối với người nghèo, đem niềm hy vọng đến cho họ không chỉ trong đời này mà thôi nhưng trong cõi đời đời nữa.
(Nếu chúng tôi chỉ giúp đỡ họ những vật chất trong đời này mà không giới thiệu cho họ về những phước hạnh trên Thiên đàng thì tất cả cũng chỉ là vô ích).

Sứ mệnh của chúng tôi

Tổ chức LOVE là một tổ chức từ thiện Cơ Đốc nhằm giúp đỡ đời sống tâm linh, vật chất và tinh thần của người nghèo, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật hay những trẻ đang trong tình cảnh hiểm nghèo ở miền Trung Việt Nam.

Trở về đầu trang

BẢN TIN THÁNG

BẢO TRỢ

BỐ CỤC

CHIA SẺ L.O.V.E.

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

ĐƠN ĐĂNG KÝ

ĐÓNG GÓP

FACEBOOK

HỎI ĐÁP

HỖ TRỢ SINH VIÊN

KHÁC

LIÊN HỆ

LƯU TIN

NHÂN SỰ

NIỀM TIN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

SỰ CỨU RỖI

TRANG CHỦ

TRẺ BẢO TRỢ

HOME